Stanovnici Zapadnog Balkana od 1. januara naredne godine će uz ličnu kartu moći da putuju i do tri meseca borave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

To je predviđeno regionalnim sporazumom o slobodi kretanja i boravka građana, a kojem je prethodilo niz sastanaka i inicijativa na temu regionalne integracije. Ovu ideju je do sada najviše zagovarala Srbija kroz „Mini Šengen“, a nju su podržale i ostale zemlje.

U sporazumu se navodi kako će zemlje potpisnice pojednostaviti administrativne postupke za ulazak, prelazak i kratak boravak građana sa ličnom kartom.

Sve što će onome ko želi da putuje u ove zemlje biti potrebno je važeća lična karta sa rokom važenja od najmanje tri meseca, pod uslovom da nema zabranu ulaska i boravka i da ne predstavlja opasnost po bezbednost i zdravlje.

Države će razmeniti primerke biometrijskih ličnih karti najkasnije mesec dana pre stupanja na snagu ovog Sporazuma.

– Prilikom ulaska i prelaska preko teritorije jedne od Strana obavezno će se elektronski očitavati važeći biometrijski lični dokument, kao i evidentiranje podataka o obavljenoj graničnoj kontroli za sve građane drugih strana – navodi se u dokumentu.

U slučaju izmene, ukidanja ili uvođenja novih vrsta biometrijskih ličnih karti, zemlje će o tome jedna drugu obaveštavati, a elektronskim putem će razmenjivati podatke o biometrijskim ličnim dokumentima koji su proglašeni nevažećim.

Sporazumom je predviđeno i uspostavljanje komisije koja će imati zadatak da organizuje, koordinira i prati aktivnosti vezane za njegovu primenu. Sastajaće se najmanje jednom godišnje i svakih šest meseci podnositi izveštaj o primeni Sporazuma.

Izvor: ekapija.com